Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Olsztynie

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Olsztynie

27.03.2017 odbyło się posiedzenie Wojwódzkiej rady Dialogu społecznego Województwa Warmińsko - Mazurskiego. Dzisiejszy temat poświęcony był debacie na temat stanu wdrażania reformy oswiaty w naszym regionie.

W celu rozwoju dialogu administracji publicznej (rządowej i samorządowej) z partnerami społecznymi (związkami zawodowymi i organizacjami pracodawców) w regionach, jest możliwość tworzenia wojewódzkich rad dialogu społecznego zwanych dalej „WRDS”. WRDS tworzy marszałek województwa, na wspólny wniosek co najmniej jednej z organizacji pracowników i co najmniej jednej z organizacji pracodawców.