Interpelacja 7536

Interpelacja 7536

Interpelacja w sprawie zmian w zakresie Krajowej Administracji Skarbowej, została przeze mnie ywstosowana na skutek pisma przesłanego przez Prezydenta Ełku, który zaniepokojony sytuacją ewentualnej likwidacji Urzędu Celnego w Elblągu, zwrócił się z prośbą o pomoc.

Minister Finansów rozpatrzył moją Interpelacja nr 7536

Z treści odpowiedź na inter. 7536 ELbląg UC  wynika, że "Ministerstwo Finansów nie planuje likwidacji w Elblągu struktur aktualnego Urzędu Celnego bowiem Urząd ten zostanie przekształcony w delegaturę Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Elblągu. Przy czym ewentualne umiejscowienie Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Elblągu, w zależności od potrzeb KAS, będzie mogło być rozważone w przyszłości".

Obawę może wzbudzać jednkaże zapis "Zgodnie bowiem z delegacją przewidzianą w art. 11 ust. 5 ww. ustawy o Krajowej Administracji
Skarbowej minister właściwy do spraw finansów publicznych, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw administracji publicznej, określi, w drodze rozporządzenia, terytorialny zasięg działania oraz siedziby dyrektorów izb administracji skarbowej, naczelników urzędów skarbowych, naczelników urzędów celno-skarbowych, a także siedzibę dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, uwzględniając potrzebę właściwej organizacji wykonywania zadań".

W związku z powyższym liczę, że 2 tysiące miejsc pracy zostanie ochronionych i żadne porozumienie tego nie zmieni.