Promocja programów sportowych na Warmii i Mazurach

Promocja programów sportowych na Warmii i Mazurach

7 lat szkoleń z pozyskiwania funduszy z programu KLUB to 560 podmiotów, które dowiedziały się, jak pozyskać pieniądze na codzienną działalność klubu, wynagrodzenia trenerów, zakup sprzętu sportowego i organizację obozu szkoleniowego.

7 lat szkoleń klubów sportowych to około 14 mln zł zainwestowanych w rozwój sportu dzieci i młodzieży z województwa warmińsko - mazurskiego.

4 lata istnienia programu Małe Granty na Infrastrukturę Sportową to łącznie 8 mln zł, zainwestowanych w nowe sale sportowe, remonty szatni, budowę pumptrack'ów, skatepark'ów, placów zabaw, doposażenie w sprzęt sportowy, place rekreacyjne, doposażenie boisk sportowych, zmiany nawierzchni i wiele innych.

CEL

Swoją pracę poselską opieram na działaniu wśród ludzi. Szukam rozwiązań w sektorze mi bliskim, by usprawniać działania samorządowe, wpływające na rozwój sportu w regionie warmińsko - mazurskim, w szczególności dzieci i młodzieży.

W dobie XXI wieku mamy ogromny problem z otyłością dzieci i młodzieży, brakiem chęci czynnego uprawiania sportu, rezygnacją z zajęć wychowania fizycznego, problemami kadrowymi w szkołach i chęcią budowania pozytywnego wizerunku uprawiania sportu. Przyczynami takiego stanu rzeczy są przede wszystkim finanse związane z wynagrodzeniami: nauczycieli, trenerów, brakiem szkoleń, brakiem odpowiedniej infrastruktury, brakiem zrozumienia, że sport staje się bardzo poważnym sektorem gospodarki i kształtowania dobrych nawyków.

W miarę swoich możliwości podejmuję działania mające hamować ten proces. Podejmuję drobne, ale systematyczne kroki, wyciągając pomocną rękę w stronę klubów sportowych, by zwiększyć ich finansowanie, jak również w stronę samorządów tworząc nowe programy we współpracy z Urzędem Marszałkowskim woj. warmińsko - mazurskiego. To działania długofalowe, mające utrzymać wysoki poziom infrastruktury lokalnej. Te dwa kluczowe działania podejmuję od lat, a rezultaty widoczne są gołym okiem.

Od 7 lat jestem w kilku gminach województwa warmińsko - mazurskiego ze szkoleniami z Programu KLUB. Szkolenie zaczynamy z osobami działającymi w sektorze czynnego sportu dzieci i młodzieży do 18.roku życia bez wględu na rodzaj uprawianego sportu. Szkolenia mają na celu przedstawić założenia programu i przygotować Beneficjentów do aplikowania po środki w wysokości 10.000 lub 15.000 zł w zależności od rodzaju klubu. Finansowanie jest przeznaczone na wynagrodzenia trenera/ów, zakup sprzętu sportowego lub organizację obozu.

RODZAJ UDZIELANEJ POMOCY

Przez cały okres prowadzonych szkoleń z programu KLUB, byłem w każdym mieście powiatowym. Każdego roku spotykam się z przedstawicielami 80-100 klubów, dzięki czemu corocznie w województwie zostaje 2 mln zł z przeznaczeniem na rozwój sportu dzieci i młodzieży we wspomnianych wcześniej zakresach.


Szkolenie to tylko jeden z elementów podejmowanej współpracy z klubami. Każdy chętny ma możliwość skorzystania z pomocy indywidualnej świadczonej w moim biurze poselskim na etapie przygotowywania wniosku.Pomagamy:

 • eliminować błędy we wnioskach,
 • porządkujemy treści merytoryczne,
 • sprawdzamy dokumenty finansowe
 • przygotowujemy pozostałe załączniki,

by ostatecznie klub otrzymał grant. Skuteczność naszego działania sięga 95%. Z każdym rokiem kluby otrzymują wyższe oceny za składane wnioski. To oznacza, że wnioski przygotowane przy naszej pomocy są pozytywnie oceniane a kluby otrzymują dotacje.

Każdego roku poświęcam miesiąc pracy biurowej, by jak najwięcej lokalnych klubów otrzymało wsparcie finansowe. Dokonuję rzeczowej analizy prowadzonych w Ministerstwie Sportu zmian w tym programie, by na szkoleniach przekazywać najnowsze wytyczne i zmiany, jakie w nim zachodzą.

DZIAŁALNOŚĆ W SEJMIE

Jako członek Sejmowej Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki na posiedzeniach przedstawiam szereg zmian, jakie powinny nastąpić w tym konkursie. Zaczynamy od tych merytorycznych, usprawniających przygotowania i zrozumienie założeń programowych, przez te finansoweh, związane z podnoszeniem kwot dofinansowania, które od 2016 r. nie uległy podwyższeniu. Zmianom ulega finansowanie całego programu, jednakże to za mało, bo ze względu na rosnące: ceny i koszty wynagrodzeń a także wysoki poziom inflacji, trzeba także urealnić kwotę otrzymywanego dofinansowania.

PROGRAM MAŁE GRANTY NA INFRASTRUKTURĘ SPORTOWĄ

Kolejne z działań zrodziło się po wizycie w woj. wielkopolskim, gdzie inwestycji w sport jest dużo więcej niż w naszym województwie. Wynika to przede wszystkim z wysokości budżetów, jakimi dysponuje województwo warmińsko - mazurskie a wielkopolskie, choć nie tylko.

Nie jest to przeszkoda czerpania z dobrych praktyk, które z powodzeniem zastosowałem mając na uwadze lokalne warunki. Od wielu lat słyszałem od samorządowców, że powodzenie inwestycji do 100 000.00 zł jest możliwe, przy dodatkowym wsparciu finansowym. Borykamy się z przestarzałą bazą sportową, musimy nadrabiać remonty szatni, boisk, hal sportowych, by zachęcały do uprawiania sportu. Znalazłem na ten cel finansowanie w Urzędzie Marszałkowskim woj. warmińsko - mazurskiego. Przedstawiona przeze mnie koncepcja wypracowania rozwiązania na udzielenie wsparcia finansowego gminom i powiatom spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem.

4 lata temu stworzyliśmy program sportowy z Urzędem Marszałkowskim pn. "Małe Granty na Infrastrukturę Sportową woj. warmińsko - maurskiego": na remonty, modernizację lub przebudowę zaniedbanych obiektów sportowych, których koszty zamykają się kwotą 100 000.00 zł lub mniejszą. W każdym takim przypadku samorząd gminny lub powiatowy otrzymuje wsparcie swojego zadania do 50% wydatków.


Efektem tego działania są:

 • powstające pumptrucki,
 • skateparki,
 • wyremontowane szatnie sportowe,
 • odnawiane hale,
 • pakiety,
 • murawy,
 • nowy sprzęt sportowy,
 • nagłośnienie,
 • systemy oświetleniowe
 • systemy nawodnieniowe boisk,
 • place zabaw,
 • place do nauki jazdy na rowerach,
 • kontenery służące za szatnie sportowe.

Ten impuls finansowy przełożył się na polepszanie warunków w jakich dzieci i młodzież uprawiają sport, w której aktywizują się i podnoszą swoje umiejętności sportowe. To miejsca, które odciągają je od gier, telefonów, komputerów i tabletów. Miejsca, które kształtują dobre nawyki, wpływają na poprawę zdrowia psychicznego i wspomagają buduję relacji społecznych.

To wsparcie finansowe kierowane jest w najdalsze zakątki województwa, prawdopodobnie bez niego na powstanie nowych inwestycji sportowych czekalibyśmy jeszcze wiele, długich lat.

Każdego roku dzięki temu programowi realizowanych jest ok. 35 nowych inwestycji. Przez 4 lata to daje 140 zrealizowanych projektów. 


Zobacz także: